Thời khóa biểu

Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2022-2023 (thực hiện từ thứ Hai, ngày 08/8/2022-11/12/2022) số 291 ngày 02/8/2022

Xem/Tải file Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2022-2023, số 291 ngày 02/8/2022.

Thời khóa biểu Sinh hoạt chính trị đầu khóa đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy nhập học năm 2021 số 13 ngày 04/01/2022

Xem/Tải file Thời khóa biểu số 13 ngày 04/01/2022 Sinh hoạt chính trị đầu khóa đối với HSSV nhập học năm 2021

Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2021-2022 (thực hiện từ ngày 10/01/2022) số 518 ngày 30/12/2021

Xem/Tải file Thời khóa biểu số 518 ngày 30/12/2021

Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2021-2022, bổ sung lần 04 (thực hiện từ ngày 29/11/2021) số 459 ngày 24/11/2021

Xem/Tải file Thời khóa biểu số 459 ngày 24/11/2021

Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2021-2022, bổ sung lần 03 (thực hiện từ ngày 20/9/2021) số 358 ngày 10/9/2021

Xem/Tải file Thời khóa biểu số 358 ngày 10/9/2021

Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2021-2022, bổ sung lần 02 (thực hiện từ ngày 30/8/2021) số 342 ngày 30/8/2021

Xem/Tải file Thời khóa biểu số 342 ngày 30/8/2021

Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2021-2022, bổ sung lần 01 (thực hiện từ ngày 16/8/2021) số 324 ngày 12/8/2021

Xem/Tải file Thời khóa biểu số 324 ngày 12/8/2021

Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2021-2022 (thực hiện từ ngày 09/8/2021-19/12/2021) số 314 ngày 05/8/2021 (thay thế Thời khóa biểu số 282 ngày 13/7/2021)

Xem/Tải file Thời khóa biểu số 314 ngày 05/8/2021

Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2021-2022 (thực hiện từ ngày 09/8/2021-19/12/2021) số 282 ngày 13/7/2021

Xem/Tải file: Thời khóa biểu số 282 ngày 13/7/2021

Loading