• Đăng ký

THÔNG BÁO

Lịch thi tốt nghiệp và hướng dẫn ôn tập, giải đáp đối với các lớp cao đẳng khóa học 2010-2013

1. Lịch thi tốt nghiệp các lớp: 10Q301A, 10Q303A, 10Q305A, 10Q302A; 10Q302B; 10Q302C; 10Q302D; 10Q302E; 10Q302F; 10Q309A; 10Q309B; 10Q309C; 10Q309D; 10Q306A; 10Q307A; 10Q311A; 10Q311B; 10Q310A

Ngày, tháng

Thời gian thí sinh và Ban Coi thi có mặt tại địa điểm thi

Môn thi (học phần)

Ghi chú

26/6/2013

(thứ Tư)

7h30 Sáng

Khoa học Mác-Lênin-Tư tưởng Hồ Chí Minh

1.  Khối lượng mỗi môn thi (học phần) tương đương 6 ĐVHT, được tổ hợp từ các học phần quy định trong chương trình đào tạo.

2.  Hình thức và thời gian thi: Thi tự luận (hoặc tự luận kết hợp với trắc nghiệm) 150 phút.

3.  Địa điểm thi: tại Cơ sở 1.

13h30 Chiều

Kiến thức cơ sở ngành

27/6/2013

(thứ Năm)

7h30 Sáng

Kiến thức chuyên môn

Công bố kết quả xét tốt nghiệp và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: 25/7/2013.

Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp: Từ 8h00, thứ Bảy, ngày 05/10/2013.

 

2. Lịch hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp, giải đáp thắc mắc

Môn thi

Lớp

Hệ thống

(Sáng từ 7h-11h10; Chiều từ 13h-17h10)

Giải đáp

( Sáng từ 7h-11h10; Chiều từ 13h-17h10)

Giảng viên

Thời gian

Phòng

Thời gian

Phòng

Khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (môn 1)

10Q302A

S.3/6

C.3/6

A106

S.13/6

C.13/6

A101

Vũ văn Chương; Trần Thành Bạn; Nguyễn Thị Hải Hà

10Q302B

S.3/6

C.3/6

A304

S.13/6

C.13/6

B101

Lê Minh Phượng; Lê Trung Khoa; Vũ Thị Hằng

10Q302C

S.3/6

C.3/6

A305

S.13/6

C.13/6

B102

Lại Thị Hướng; Vũ Thị Huyền Thanh; Phan Thị Mai Thanh

10Q302D

S.4/6

C.4/6

A106

C.14/6

C.17/6

B103

Lương Thị Thanh Nhàn; Trần Văn Thắng; Trần Thành Bạn

10Q302E

S.4/6

C.4/6

B101

C.14/6

C.17/6

B101

Nguyễn Thị Hoa; Nguyễn Hải Hà; Nguyễn Thị Hải Hà

10Q302F

S.4/6

C.4/6

B102

C.14/6

C.17/6

B102

Vũ Văn Chương; Vũ Thị Huyền Thanh; Phan Thị Mai Thanh

10Q301A

S.5/6

C.5/6

B103

S.18/6

C.18/6

B103

Vũ Văn Chương; Trần Thành Bạn; Lê Trung Khoa

10Q303A

S.5/6

C.5/6

B101

S.18/6

C.18/6

B201

Lại THị Hướng; Lê Trung Khoa; Vũ Thị Hằng

10Q305A

S.5/6

C.5/6

B102

S.18/6

C.18/6

B202

Nguyễn Thị Hoa; Vũ THị Huyền Thanh; Trần Văn Thắng

10Q306A

S.7/6

C.20/6

B103

C.19/6

C.21/6

B101

Lương Thị Thanh Nhàn; Lê Trung Khoa; Vũ Thị Hằng

10Q307A

S.7/6

C.7/6

A304

C.19/6

C.21/6

A102

Nguyễn Thị Hoa; Vũ THị Huyền Thanh; Nguyễn Thị Hải Hà

10Q309A

S.7/6

C.7/6

A305

C.19/6

C.21/6

A103

Lê Minh Phượng; Trần Thành Bạn; Trần Văn Thắng

10Q309B

C.10/6

C.12/6

A101

S.20/6

C.20/6

A101

Lại Thị Hướng; Lê Trung Khoa; Trần Văn Thắng

10Q309C

C.10/6

C.12/6

A102

S.20/6

C.20/6

A102

Lương Thị Thanh Nhàn; Vũ Thị Huyền Thanh; Nguyễn Thị Hải Hà

10Q309D

C.10/6

C.12/6

A103

S.20/6

C.20/6

A103

Nguyễn Thị Hoa; Nguyễn Hải Hà; Phan Thị Mai Thanh

10Q311A

S.11/6

C.11/6

A101

C.21/6

C.24/6

A101

Vũ Văn Chương; Phan Thị Mai Thanh; Trần Thành Bạn

10Q311B

S.11/6

C.11/6

A102

C.21/6

C.24/6

A102

Lê Minh Phượng; Lê Trung Khoa; Trần Văn Thắng

10Q310A

S.11/6

C.11/6

A103

C.21/6

C.24/6

A103

Lại Thị Hướng; Vũ Thị Huyền Thanh; Phan Thị Mai Thanh

Kiến thức cơ sở ngành
(môn 2)

10Q302A

S.4/6

C.4/6

B303

C.14/6

C.17/6

A104

Nguyễn Văn Vĩnh; Trần Công Dinh

10Q302B

S.4/6

C.4/6

B304

C.14/6

C.17/6

A105

Hoàng Bích Loan; Đinh Công Bạo

10Q302C

S.4/6

C.4/6

C101

C.14/6

C.17/6

A106

Bùi Thị Chung; Nguyễn Thị Thanh Mai

10Q302D

S.5/6

C.5/6

C102

S.18/6

C.18/6

A104

Hoàng Thị Thu Hà; Trần Công Dinh

10Q302E

S.5/6

C.5/6

C201

S.18/6

C.18/6

A105

Bùi Thị Chung; Đinh Công Bạo

10Q302F

S.5/6

C.5/6

C202

S.18/6

C.18/6

A106

Nguyễn Văn Vĩnh; Nguyễn Thị Thanh Mai

10Q301A

S.7/6

C.7/6

B303

C.19/6

C.21/6

A104

Nguyễn Thành Long; Hoàng Thị Thu Huyền

10Q303A

S.7/6

C.7/6

B304

C.19/6

C.21/6

A105

Nguyễn Văn Quang; Phạm Thị Hằng Nga

10Q305A

S.7/6

C.7/6

C101

C.19/6

C.21/6

A106

Phạm Đức Thuận; Đỗ Thị Như Quỳnh; Vũ Quang Thư; Vũ Minh Việt

10Q306A

C.10/6

C.12/6

A104

S.20/6

C.20/6

A104

Hoàng Hà Giang; Đào Thị Hường; Trần Công Dinh

10Q307A

C.10/6

C.12/6

A105

S.20/6

C.20/6

A105

Lê Thị Quyên; Nguyễn Thị Vân

10Q309A

C.10/6

C.12/6

A106

S.20/6

C.20/6

A106

Trần Đức Thuần; Nguyễn Thị Thanh Huyền

10Q309B

S.11/6

C.11/6

A104

C.21/6

C.24/6

A104

Hoàng Thị Ngà; Nguyễn Thị Thanh Huyền

10Q309C

S.11/6

C.11/6

A105

C.21/6

C.24/6

A105

Hoàng Thị Thu Hà; Nguyễn Thị Hồng

10Q309D

S.11/6

C.11/6

A106

C.21/6

C.24/6

A106

Nguyễn Văn Bắc; Nguyễn Thị Hồng

10Q311A

S.3/6

C.3/6

B303

S.13/6

C.13/6

A104

Nguyễn Văn VĨnh; Trần Công Dinh

10Q311B

S.3/6

C.3/6

B304

S.13/6

C.13/6

A105

Trần Đức Thuần; Đinh Công Bạo

10Q310A

S.3/6

C.3/6

C101

S.13/6

C.13/6

A106

Lê Thị Hương; Trần Tăng Phấn

Kiến thức chuyên môn
(môn 3)

10Q302A

S.5/6

C.5/6

B303

S.18/6

C.18/6

A201

Nguyễn Văn Vĩnh

10Q302B

S.5/6

C.5/6

B304

S.18/6

C.18/6

A202

Hoàng Bích Loan

10Q302C

S.5/6

C.5/6

C101

S.18/6

C.18/6

A203

Bùi Thị Chung

10Q302D

S.7/6

C.7/6

C102

C.19/6

C.21/6

A201

Trần Đức Thuần

10Q302E

S.7/6

C.7/6

C201

C.19/6

C.21/6

A202

Hoàng Thị Thu Hà

10Q302F

S.7/6

C.7/6

C202

C.19/6

C.21/6

A203

Hoàng Thị Ngà

10Q301A

C.10/6

C.12/6

A201

S.20/6

C.20/6

A201

Nguyễn Thành Long; Nguyễn Thanh Hải; Chu Đức Hòa

10Q303A

C.10/6

C.12/6

A202

S.20/6

C.20/6

A202

Hoàng Văn Lâm; Phạm Hằng Nga

Kiến thức chuyên môn (môn 3)

10Q305A

C.10/6

C.12/6

A203

S.20/6

C.20/6

A203

Phạm Đức Thuận; Nguyễn Xuân Khái; Lê Mạnh Toàn

10Q306A

S.11/6

C.11/6

A201

C.21/6

C.24/6

A201

Đào Thị Hường; Đỗ Anh Sơn; Vũ Văn Vượng

10Q307A

S.11/6

C.11/6

A202

C.21/6

C.24/6

A202

Nguyễn Quốc Tuấn; Lã Thị Bích Diệp

10Q309A

S.11/6

C.11/6

A203

C.21/6

C.24/6

A203

Trần Đức Thuần; Nguyễn Thị Hồng

10Q309B

S.3/6

C.3/6

C102

S.13/6

C.13/6

A201

Hoàng Bích Loan; Nguyễn Thị Hồng

10Q309C

S.3/6

C.3/6

C201

S.13/6

C.13/6

A202

Bùi Thị Chung; Nguyễn Thị Thanh Huyền

10Q309D

S.3/6

C.3/6

C202

S.13/6

C.13/6

A203

Hoàng Thị Ngà; Nguyễn Thị Thanh Huyền

10Q311A

S.4/6

C.4/6

C102

C.14/6

C.17/6

A201

Trần Công Dinh; Nguyễn Thị Thanh Mai

10Q311B

S.4/6

C.4/6

C201

C.14/6

C.17/6

A202

Đinh Công Bạo; Nguyễn Thị Thanh Mai

10Q310A

S.4/6

C.4/6

C202

C.14/6

C.17/6

A203

Lê Thị Hương; Trần Tăng Phấn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E - LEARNING)  Trường Đại học Mở...
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà...
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019 >> Xem/ Tải file pdf (nhấn chuột). >> Xem/ Tải file word...
QUY ĐỊNH Về việc xét miễn, giảm học phí từ năm học 2017-2018 đối với học sinh, sinh viên (HSSV)...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  Bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng năm 2018 Được phép của Bộ...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông...
LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017) Chiều thứ Sáu, ngày 17/11/2017, tại...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017         Trường Cao...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 –...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh và chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) Chứng...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2013-2017 Sáng thứ Bảy, ngày 26/10/2013, tại Hội...
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VII,...
KỶ NIỆM 107 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1977 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG Chiều thứ Năm, ngày...
ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017 –...
LỄ KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2016) Chiều thứ Sáu, ngày 18/11/2016, tại...
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội...
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, KHÓA HỌC...
ĐỘI TUYỂN DỰ THI CỦA TRƯỜNG ĐẠT GIẢI NHÌ TẠI HỘI THI NẤU ĂN DO CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ...
KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Chiều thứ Năm, ngày 20/10/2016, tại...
LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  Sáng thứ Bảy, ngày 16/11/2013, tại Hội trường Cơ sở...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem và tải file)   Chương trình đào tạo...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG TUYỂN SINH NĂM 2016  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà Nội liên...
ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG (được Bộ Giáo dục...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 20/12/2015...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 13/12/2015...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG >> Xem thông báo...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...

TUYỂN SINH CHÍNH QUY

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh đại học năm 2016
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng tuyển sinh đào tạo đại...
Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN HÓA - THỂ THAO

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỌC SINH, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ chính quy, kỳ thi ngày 18 và 19/6/2015
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY, KỲ THI NGÀY 18 VÀ 19/6/2015, ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA HỌC 2012-2015 VÀ HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA HỌC...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN BẢN PHÁP QUY

Quy chế đào tạo hệ chính quy
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin chuyển trường; >> Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học; >> Đơn xin...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu