• Đăng ký

LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, GIẢI ĐÁP

VÀ THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

(Thời gian: Từ 02/6/2014 đến 24/6/2014. Địa điểm: Cơ sở 1)

I. ĐỐI VỚI CÁC LỚP CAO ĐẲNG (11Q301A, 11Q302A, 11Q302B, 11Q302C, 11Q302D, 11Q302E, 11Q302F, 11Q302G, 11Q302H, 11Q302I, 11Q302J, 11Q303A, 11Q305A, 11Q307A, 11Q307B, 11Q311A, 11Q311B, 11Q311C, 11Q310A)

1. LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, GIẢI ĐÁP 

                   

Môn thi

Lớp

Hệ thống
(Sáng từ 7h-11h10;
Chiều từ 13h-17h10)

Giải đáp
 (Sáng từ 7h-11h10; Chiều từ 13h-17h10)

Giảng viên

Thời gian

Học bổ sung nội dung phòng chống tham nhũng (5tiết)

Phòng

Thời gian

Phòng

Khoa học Mác Lê và Tư tưởng Hồ Chí Minh (môn 1)

11Q302A

S.02/6

S.05/6

S.10/6
(C.Phượng)

A101

S.12/6

C.12/6

A101

Lê Trung Khoa
Phan Thị Mai Thanh
Lê Thị Minh Phượng

11Q302B

S.02/6

S.05/6

S.10/6
(C.Hoa)

A103

S.12/6

C.12/6

A103

Vũ Thị Huyền Thanh
Nguyễn Thị Hải Hà
Nguyễn Thị Hoa

11Q302C

S.02/6

S.05/6

S.10/6
(C. Nhàn)

A105

S.12/6

C.12/6

A105

Vũ Thị Hương
Vũ Thị Hằng
 Lương Thị Thanh Nhàn

11Q302D

S.03/6

S.06/6

S.11/6
(C. Hướng)

A106

S.13/6

C.13/6

A106

Vũ Thị Hương
Nguyễn Thị Hải Hà
Lại Thị Hướng

11Q302E

S.03/6

S.06/6

S.11/6
(C. Hoa)

B102

S.13/6

C.13/6

B102

Lê Trung Khoa
Trần Văn Thắng
Nguyễn Thị Hoa

11Q302F

S.03/6

S.06/6

S.11/6
(C. Phượng)

B103

S.13/6

C.13/6

B103

Vũ Thị Huyền Thanh
Phan Thị Mai Thanh
Lê Thị Minh Phượng

11Q302G

S.04/6

S.09/6

S.20/6
(C. Hướng)

B104

S.16/6

C.16/6

B104

Lê Trung Khoa
Phan Thị Mai Thanh
Lại Thị Hướng

11Q302H

S.04/6

S.09/6

S.20/6
(C. Hoa)

C101

S.16/6

C.16/6

C101

Vũ Thị Hương
Nguyễn Thị Hải Hà
Nguyễn Thị Hoa

11Q302I

S.04/6

S.09/6

S.20/6
(C. Nhàn)

C102

S.16/6

C.16/6

C102

Vũ Thị Huyền Thanh
Vũ Thị Hằng
Lương Thị Thanh Nhàn

11Q302J

C.02/6

C.05/6

C.10/6
 (C. Hướng)

A201

S.17/6

C.17/6

A201

Lê Trung Khoa
Vũ Thị Hằng
Lại Thị Hướng

11Q307A

C.02/6

C.05/6

C.10/6
(C. Hoa)

A202

S.17/6

C.17/6

A202

Vũ Thị Huyền Thanh
Phan Thị Mai Thanh
Nguyễn Thị Hoa

11Q307B

C.02/6

C.05/6

C.10/6
(C. Phượng)

B301

S.17/6

C.17/6

B301

Vũ Thị Hương
Nguyễn Thị Hải Hà
Lê Thị Minh Phượng

11Q311A

C.02/6

C.05/6

C.10/6
(C. Nhàn)

A203

S.17/6

C.17/6

A203

Trần Văn Thắng
Lương Thị Thanh Nhàn

11Q311B

C.03/6

C.06/6

C.11/6
(C. Hoa)

A204

S.18/6

C.18/6

A204

Vũ Thị Hương
Vũ Thị Hằng
Nguyễn Thị Hoa

11Q311C

C.03/6

C.06/6

C.11/6
(C. Phượng)

A205

S.18/6

C.18/6

A205

Vũ Thị Huyền Thanh
Nguyễn Thị Hải Hà
Lê Thị Minh Phượng

11Q301A

C.03/6

C.06/6

C.11/6
 (C. Nhàn)

A206

S.18/6

C.18/6

A206

Lê Trung Khoa
Trần Văn Thắng
Lương Thị Thanh Nhàn

11Q303A

C.04/6

C.09/6

C.20/6
(C. Nhàn)

A301

S.19/6

C.19/6

A301

Vũ Thị Huyền Thanh
Vũ Thị Hằng
Lương Thị Thanh Nhàn

11Q305A

C.04/6

C.09/6

C.20/6
(C. Hoa)

A302

S.19/6

C.19/6

A302

Lê Trung Khoa
Trần Văn Thắng
Nguyễn Thị Hoa

11Q310A

C.04/6

C.09/6

C.20/6 (C.Phượng)

A303

S.19/6

C.19/6

A303

Vũ Thị Hương
Phan Thị Mai Thanh
Lê Thị Minh Phượng

Kiến thức cơ sở ngành
(môn 2)

11Q302A

S.03/6

S.06/6

 

A101

S.16/6

C.16/6

A101

Trần Công Dinh
Bùi Thị Chung

11Q302B

S.03/6

S.06/6

 

A103

S.16/6

C.16/6

A103

Đinh Công Bạo
Hoàng Bích Loan

11Q302C

S.03/6

S.06/6

 

A105

S.16/6

C.16/6

A105

Đinh Công Bạo
Hoàng Bích Loan

11Q302D

S.04/6

S.09/6

 

A106

S.17/6

C.17/6

A106

Lê Thị Thanh Hoa
Ngô Thị Thanh Huyền

11Q302E

S.04/6

S.09/6

 

B102

S.17/6

C.17/6

B102

Lê Thị Thanh Hoa
Hoàng Bích Loan

11Q302F

S.04/6

S.09/6

 

B103

S.17/6

C.17/6

B103

Lê Thị Thanh Hoa
Nguyễn Văn Vĩnh

11Q302G

S.05/6

S.02/6

 

B104

S.18/6

C.18/6

B104

Trần Công Dinh
Bùi Thị Chung

11Q302H

S.05/6

S.02/6

 

C101

S.18/6

C.18/6

C101

Trần Công Dinh
Nguyễn Văn Vĩnh

11Q302I

S.05/6

S.02/6

 

C102

S.18/6

C.18/6

C102

Trần Công Dinh
Ngô Thị Thanh Huyền

11Q302J

C.03/6

C.06/6

 

A201

S.19/6

C.19/6

A201

Đinh Công Bạo
Nguyễn Văn Bắc

11Q307A

C.03/6

C.06/6

 

A202

S.19/6

C.19/6

A202

Lê Thị Quyên
Nguyễn Thị Vân

11Q307B

C.06/6

C.06/6

 

B301

S.19/6

C.19/6

B301

Lê Thị Quyên
Nguyễn Thị Vân

11Q311A

C.03/6

C.06/6

 

A203

S.19/6

C.19/6

A203

Ngô Thị Thanh Huyền
Trần Công Dinh

11Q311B

C.04/6

C.09/6

 

A204

S.12/6

C.12/6

A204

Ngô Thị Thanh Huyền
Trần Công Dinh

11Q311C

C.04/6

C.09/6

 

A205

S.12/6

C.12/6

A205

Ngô Thị Thanh Huyền
Đinh Công Bạo

11Q301A

C.04/6

C.09/6

 

A206

S.12/6

C.12/6

A206

Nguyễn Thành Long
Nguyễn Duy Ngọc

11Q303A

C.05/6

C.02/6

 

A301

S.13/6

C.13/6

A301

Vũ Phú Cường
Phạm Thị Hằng Nga
Nguyễn Văn Quang

11Q305A

C.05/6

C.02/6

 

A302

S.13/6

C.13/6

A302

Phạm Đức Thuận
Đỗ Thị Như Quỳnh
Nguyễn Quang Thư

11Q310A

C.05/6

C.02/6

 

A303

S.13/6

C.13/6

A303

Trần Tăng Phấn
Lê Thị Hương

Kiến thức chuyên môn
(môn 3)

11Q302A

S.04/6

S.09/6

 

A101

S.18/6

C.18/6

A101

Bùi Thị Chung

11Q302B

S.04/6

S.09/6

 

A103

S.18/6

C.18/6

A103

Hoàng Bích Loan

11Q302C

S.04/6

S.09/6

 

A105

S.18/6

C.18/6

A105

Hoàng Bích Loan

11Q302D

S.05/6

S.02/6

 

A106

S.19/6

C.19/6

A106

Bùi Thị Chung

11Q302E

S.05/6

S.02/6

 

B102

S.19/6

C.19/6

B102

Nguyễn Thị Thanh Huyền

11Q302F

S.05/6

S.02/6

 

B103

S.19/6

C.19/6

B103

Nguyễn Văn Vĩnh

11Q302G

S.06/6

S.03/6

 

B104

S.12/6

C.12/6

B104

Bùi Thị Chung

11Q302H

S.06/6

S.03/6

 

C101

S.12/6

C.12/6

C101

Nguyễn Văn Vĩnh

11Q302I

S.06/6

S.03/6

 

C102

S.12/6

C.12/6

C102

Nguyễn Văn Vĩnh

11Q302J

C.04/6

C.09/6

 

A201

S.13/6

C.13/6

A201

Nguyễn Thị Thanh Huyền

11Q307A

C.04/6

C.09/6

 

A202

S.13/6

C.13/6

A202

Nguyễn Quốc Tuấn
Lã Thị Bích Diệp

11Q307B

C.04/6

C.09/6

 

B301

S.13/6

C.13/6

B301

Nguyễn Quốc Tuấn
Lã Thị Bích Diệp

11Q311A

C.04/6

C.09/6

 

A203

S.13/6

C.13/6

A203

Trần Công Dinh
Phạm Thị Tuyết

11Q311B

C.05/6

C.02/6

 

A204

S.16/6

C.16/6

A204

Đinh Công Bạo
Lưu Trường Giang

11Q311C

C.05/6

C.02/6

 

A205

S.16/6

C.16/6

A205

Đinh Công Bạo
Phạm Thị Tuyết

11Q301A

C.05/6

C.02/6

 

A206

S.16/6

C.16/6

A206

Nguyễn Thành Long
Nguyễn Thanh Hải
Chu Đức Hòa

11Q303A

C.06/6

C.03/6

 

A301

S.17/6

C.17/6

A301

Hoàng Văn Lâm
Phạm Thị Hằng Nga

11Q305A

C.06/6

C.03/6

 

A302

S.17/6

C.17/6

A302

Phạm Đức Thuận
Đặng Hữu Vĩnh
Lê Mạnh Toàn

11Q310A

C.06/6

C.03/6

 

A303

S.17/6

C.17/6

A303

Trần Tăng Phấn
Lê Thị Hương

                   

2. LỊCH THI TỐT NGHIỆP 

Ngày, tháng

Thời gian thí sinh và Ban Coi thi có mặt tại địa điểm thi

Môn thi/học phần (đối với sinh viên cao đẳng)

Ghi chú

25/6/2014

(thứ Tư)

7h30 Sáng

Khoa học Mác-Lênin-Tư tưởng Hồ Chí Minh

1.  Khối lượng mỗi môn thi (học phần) tương đương 6 ĐVHT, được tổ hợp từ các học phần quy định trong chương trình đào tạo.

2.  Hình thức và thời gian thi: Thi tự luận (hoặc tự luận kết hợp với trắc nghiệm) 150 phút.

3.  Địa điểm thi: tại Cơ sở 1.

4. Yêu cầu HSSV mang theo Thẻ HSSV kèm chứng minh thư nhân dân khi vào phòng thi.

13h30 Chiều

Kiến thức cơ sở ngành

26/6/2014

(thứ Năm)

7h30 Sáng

Kiến thức chuyên môn

 

II. ĐỐI VỚI CÁC LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (12Q202A, 12Q202B)

1. LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, GIẢI ĐÁP

Môn thi

Lớp

Hệ thống
(Sáng từ 7h-11h10;
Chiều từ 13h-17h10)

Giải đáp
(Sáng từ 7h-11h10; Chiều từ 13h-17h10)

Giáo viên

Thời gian

Học bổ sung nội dung phòng chống tham nhũng (4 tiết)

Phòng

Thời gian

Phòng

Giáo dục chính trị (môn 1)

12Q202A

S.05/6

C.05/6

S.11/6 
(T. Khoa)

B302

S.10/6

C.10/6

B302

Lê Trung Khoa

12Q202B

S.05/6

C.05/6

C.11/6
(C. Thanh)

B303

S.10/6

C.10/6

B303

Vũ Thị Huyền Thanh

Lý thuyết tổng hợp
(môn 2)

12Q202A

S.11/6

C.11/6

 

B302

S.13/6

C.13/6

B302

Vũ Thị Sen
Nguyễn Văn Bắc

12Q202B

S.11/6

C.11/6

 

B303

S.13/6

C.13/6

B303

Vũ Thị Sen
Nguyễn Văn Vĩnh

Thực hành nghề nghiệp
(môn 3)

12Q202A

S.16/6

C.16/6

 

B302

S.18/6

C.18/6

B302

Nguyễn Văn Bắc

12Q202B

S.16/6

C.16/6

 

B303

S.18/6

C.18/6

B303

Nguyễn Văn Vĩnh

2. LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Ngày, tháng

Thời gian thí sinh và Ban Coi thi có mặt tại địa điểm thi

Môn thi/học phần (đối với học sinh TCCN)

Ghi chú

25/6/2014

(thứ Tư)

7h30 Sáng

Giáo dục chính trị

1.  Khối lượng mỗi môn thi (học phần) tương đương 6 ĐVHT, được tổ hợp từ các học phần quy định trong chương trình đào tạo.

2.  Hình thức và thời gian thi: Thi tự luận (hoặc tự luận kết hợp với trắc nghiệm) 150 phút.

3.  Địa điểm thi: tại Cơ sở 1.

4. Yêu cầu HSSV mang theo Thẻ HSSV kèm chứng minh thư nhân dân khi vào phòng thi.

13h30 Chiều

Lý thuyết tổng hợp

26/6/2014

(thứ Năm)

7h30 Sáng

Thực hành nghề nghiệp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E - LEARNING)  Trường Đại học Mở...
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà...
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019 >> Xem/ Tải file pdf (nhấn chuột). >> Xem/ Tải file word...
QUY ĐỊNH Về việc xét miễn, giảm học phí từ năm học 2017-2018 đối với học sinh, sinh viên (HSSV)...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  Bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng năm 2018 Được phép của Bộ...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông...
LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017) Chiều thứ Sáu, ngày 17/11/2017, tại...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017         Trường Cao...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 –...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh và chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) Chứng...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2013-2017 Sáng thứ Bảy, ngày 26/10/2013, tại Hội...
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VII,...
KỶ NIỆM 107 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1977 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG Chiều thứ Năm, ngày...
ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017 –...
LỄ KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2016) Chiều thứ Sáu, ngày 18/11/2016, tại...
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội...
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, KHÓA HỌC...
ĐỘI TUYỂN DỰ THI CỦA TRƯỜNG ĐẠT GIẢI NHÌ TẠI HỘI THI NẤU ĂN DO CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ...
KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Chiều thứ Năm, ngày 20/10/2016, tại...
LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  Sáng thứ Bảy, ngày 16/11/2013, tại Hội trường Cơ sở...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem và tải file)   Chương trình đào tạo...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG TUYỂN SINH NĂM 2016  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà Nội liên...
ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG (được Bộ Giáo dục...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 20/12/2015...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 13/12/2015...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG >> Xem thông báo...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...

TUYỂN SINH CHÍNH QUY

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh đại học năm 2016
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng tuyển sinh đào tạo đại...
Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN HÓA - THỂ THAO

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỌC SINH, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ chính quy, kỳ thi ngày 18 và 19/6/2015
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY, KỲ THI NGÀY 18 VÀ 19/6/2015, ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA HỌC 2012-2015 VÀ HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA HỌC...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN BẢN PHÁP QUY

Quy chế đào tạo hệ chính quy
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin chuyển trường; >> Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học; >> Đơn xin...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu