• Đăng ký

 

Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi

------------------

I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.  Ngân hàng câu hỏi thi (NHCHT) trong quy định này được hiểu là bộ câu hỏi kèm đáp án, thang điểm chi tiết dùng để giảng dạy, ôn luyện cũng như để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học đối với một học phần dưới hình thức thi, kiểm tra vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm (trên giấy hoặc trực tuyến trên máy tính nối mạng LAN) hay phối hợp tự luận với trắc nghiệm, hoặc thi thực hành trên phương tiện, thiết bị phù hợp.

2.  Quy định này áp dụng đối với tất cả các môn thi, kỳ thi và đối tượng dự thi do Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng tổ chức thực hiện và ra đề thi.

II. Nội dung, kết cấu, định cỡ điểm, thời gian và quy cách trình bày

1.  Nội dung câu hỏi trong NHCHT phải rải đều và phủ kín nội dung học phần; số lượng câu hỏi (kèm đáp án, thang điểm chi tiết) và thời gian làm bài tối đa, tối thiểu được quy định phụ thuộc vào số tiết quy định của học phần như sau :

a.  Đối với NHCHT trắc nghiệm :

 

TT

 

Nội dung

Số tiết quy định của học phần

≤30

45

60

75

≥90

1.

Số lượng câu hỏi của NHCHT,

tối thiểu(để được nghiệm thu và thanh toán)

 

 

90

 

 

 

150

 

 

 

200

 

 

 

250

 

 

 

300

 

tối đa(được thanh toán)

120

200

250

300

400

2.

Đề thi hết học phần :

số lượng câu hỏi tối thiểu

 

20

 

30

 

40

 

50

 

60

thời gian làm bài tối thiểu

20'

30'

40'

50'

60'

thời gian làm bài tối đa

≤90 phút (với số lượng câu hỏi tương ứng)

b.  Đối với NHCHT tự luận hoặc tự luận kết hợp với trắc nghiệm :

 

TT

 

Nội dung

Số tiết quy định của học phần

≤30

45

60

75

≥90

1.

Số lượng câu hỏi của NHCHT,

tối thiểu(để được nghiệm thu và thanh toán)

 

 

20

 

 

30

 

 

40

 

 

50

 

 

60

tối đa(được thanh toán)

30

45

60

75

90

2.

Đề thi hết học phần :

số lượng câu hỏi tối thiểu

 

4

 

4

 

4

 

5

 

5

thời gian làm bài tối thiểu

60'

90'

90'

120'

120'

thời gian làm bài tối đa

≤150 phút (với số lượng câu hỏi tương ứng)

c.  Đối với NHCHT tự luận kết hợp với trắc nghiệm : Số lượng câu hỏi và thời gian làm bài tối đa, tối thiểu của phần thi tự luận và phần thi trắc nghiệm được lấy theo tỷ lệ điểm quy định tương ứng cho từng phần thi trong bài thi hoặc theo tỷ lệ kiến thức áp dụng hình thức thi tự luận và trắc nghiệm tương ứng. Các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng xem xét cụ thể và quyết định.

2.  Kết cấu câu hỏi ở mỗi chương, mục hoặc phần kiến thức của học phần phải có đủ cả 3 cấp độ trí năng như sau :

a.  Câu hỏi ở mức 1: "Hiểu đúng khái niệm" (mô tả được, liệt kê được, );

b.  Câu hỏi ở mức 2: "Phân tính" (xác định được, so sánh được, phân biệt được, nhận biết được, phát hiện được, tóm tắt được, );

c.  Câu hỏi ở mức 3: "Tổng hợp, đánh giá, vận dụng" (giải thích được, chứng minh được, liên hệ được, vận dụng được,).

Tỷ lệ về số lượng giữa các loại câu hỏi này tương ứng là 3:2:1. Nghĩa là, trong một NHCHT, ứng với mỗi chương, mục hoặc phần kiến thức của học phần, cứ 3 câu hỏi loại "Hiểu đúng khái niệm" (độ khó mức 1) phải có ít nhất 2 câu hỏi loại "Phân tích" (độ khó mức 2) và 1 câu hỏi thuộc loại "Tổng hợp, đánh giá, vận dụng" (độ khó mức 3) đi kèm.

Hàng năm, căn cứ số liệu thống kê kết quả thi (phổ điểm) đối với từng học phần của các lớp học sinh, sinh viên, kết cấu và nội dung các câu hỏi cần được giảng viên và bộ môn cải tiến, cập nhật, điều chỉnh (nếu cần thiết) để bắt kịp với thực tiễn.

3.  Mỗi câu hỏi trong NHCHT phải được định cỡ điểm (theo thang điểm 10 hoặc 100) và định mức thời gian làm bài tối đa, tối thiểu. Riêng NHCHT tự luận phải có các câu hỏi nhiều cỡ điểm khác nhau (tránh ra các câu hỏi chỉ có một cỡ điểm duy nhất). Kèm theo NHCHT phải có bản thuyết minh tổng hợp (xem mẫu biểu kèm theo) chỉ rõ số lượng, mức trí năng và vị trí chương, mục của câu hỏi (có mẫu biểu quy định kèm theo). Điểm số, thời gian làm bài và độ khó của từng câu hỏi cần ghi kèm theo câu hỏi. Ví dụ, có thể ghi như sau:

“Chương II

Câu 1* (1,5 điểm; 15 phút làm bài)

...

 Chương IV

Câu 4** (2,0 điểm; 25 phút làm bài)

...”

Quy ước dùng dấu “*” để chỉ độ khó của câu hỏi: “**” là độ khó mức 3; “*” là độ khó mức 2 và để trống là độ khó mức 1.

4.  Các câu hỏi (trắc nghiệm, tự luận) có thể được trình bày dưới dạng bản thảo viết tay, in hoặc chế bản trên máy vi tính. Khuyến khích soạn trực tiếp (được thanh toán kinh phí nhập đề) trên phần mềm MOODLE 1.9.3 (hoặc mới hơn); có thể soạn trên máy đơn, sau đó kết xuất thành file để sao chép và nhập lại vào phần mềm MOODLE chung của Trường hoặc của khoa, trung tâm.

III. Quy trình xây dựng, quản lý, sử dụng và thanh toán

1.  Đăng ký : Cá nhân giảng viên (nếu được sự nhất trí của bộ môn và khoa, trung tâm) hoặc tổ bộ môn đăng ký xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm (theo mẫu); trường hợp bộ môn đăng ký và tổ chức xây dựng thì Trưởng bộ môn đứng tên người chủ trì trong Giấy đăng ký (có xác nhận của khoa, trung tâm). Giấy đăng ký được gửi về Phòng KHKT&KĐCL.

     Trong mỗi khoảng thời gian được ấn định, mỗi cá nhân, tập thể đăng ký xây dựng không quá một ngân hàng câu hỏi. Chỉ sau khi hoàn thành và nghiệm thu ngân hàng câu hỏi đã đăng ký thì mới tiếp tục đăng ký ngân hàng câu hỏi tiếp theo.

2.  Ký hợp đồng trách nhiệm : Người đứng tên trong Giấy đăng ký xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm điền và ký vào bản hợp đồng trách nhiệm (theo mẫu). Giấy đăng ký và hợp đồng trách nhiệm này được chuyển cho Phòng KHKT&KĐCL để trình Hiệu trưởng xem xét, ký duyệt thực hiện.

3.  Thẩm định : Theo trình tự và thủ tục giống như thẩm định tập bài giảng và giáo trình. Nội dung thẩm định ở cấp khoa và cấp trường được thực hiện thống nhất theo mẫu “Phiếu đánh giá NHCHT” kèm theo Quy định này.

4.  Quản lý và sử dụng :

     NHCHT sau khi được nghiệm thu phải được chế bản vi tính và nộp lưu chiểu về Phòng KHKT&KĐCL. Giáo viên phụ trách môn học có trách nhiệm thường xuyên hoàn chỉnh, cập nhật NHCHT, công bố công khai trên Trang học tập trực tuyến của Nhà trường để người học có thể tiếp cận, sử dụng trong học tập, ôn luyện, tham khảo.

     Khoa, bộ môn quản lý học phần có trách nhiệm trực tiếp quản lý, chỉ đạo việc sử dụng NHCHT trong các kỳ thi, kiểm tra giữa và hết học phần. Khuyến khích sử dụng NHCHT trên phần mềm quản lý học tập MOODLE (trên máy lẻ hoặc có nối mạng LAN, internet) ở cấp khoa và bộ môn để giảng dạy, học tập, ôn luyện và thi, kiểm tra.

     Thanh tra nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phù hợp để đảm bảo thanh tra, giám sát toàn diện đối với công tác quản lý và sử dụng NHCHT trong giảng dạy, học tập cũng như thi, kiểm tra.

5. Thanh toán : Việc xây dựng NHCHT được thanh toán cho từng học phần, không phân biệt câu hỏi khó, dễ, dài, ngắn, với đơn giá được quy định trong bảng dưới đây. Sau khi thanh toán, việc tu bổ, hiệu chỉnh nhằm hoàn thiện NHCHT (kể cả việc thay thế các câu hỏi chưa bảo đảm chất lượng) sẽ không được thanh toán bổ sung nếu không có câu hỏi bổ sung vào ngân hàng câu hỏi (trừ các trường hợp cần thay đổi, điều chỉnh ngân hàng câu hỏi do thay đổi, điều chỉnh đề cương chi tiết học phần). Không thanh toán phần câu hỏi vượt số lượng tối đa quy định trong các bảng ở mục II.1 trên đây.

 

TT

 

Nội dung

Đơn giá, tiết/câu hỏi

(kèm đáp án và thang điểm chi tiết)

trắc nghiệm

tự luận

1.

Biên soạn ngân hàng câu hỏi thi

0,20

0,4

2.

Thẩm định ở cấp khoa và bộ môn

0,05

0,08

3.

Mời phản biện ở cấp trường

0,05

0,08

4.

Phê duyệt và quản lý ở cấp trường

0,025

0,04

5.

Nhập đề và quản trị trên phần mềm MOODLE

0,08

 


 

      UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                    Hải Phòng, ngày 02 tháng 5 năm 2012

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

Ngân hàng câu hỏi thi

 

 

 

 

Tên học phần: ................................................... , ..... ĐVHT= ...... LT + .... TH, Thể loại câu hỏi: ..................

Thuộc Bộ môn: ............................................................... , Khoa: .........................................................................

Người biên soạn : ...................................................................... , Đơn vị công tác : ......................................... ,

TT

Phần, Chương, Mục

Số tiết

Số lượng câu hỏi

Ghi chú

“Hiểu đúng khái niệm”

“Phân tích”

“Tổng hợp, đánh giá, vận dụng”

Cộng

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

                  KHOA (TRUNG TÂM)                                BỘ MÔN                      NGƯỜI BIÊN SOẠN


 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E - LEARNING)  Trường Đại học Mở...
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà...
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019 >> Xem/ Tải file pdf (nhấn chuột). >> Xem/ Tải file word...
QUY ĐỊNH Về việc xét miễn, giảm học phí từ năm học 2017-2018 đối với học sinh, sinh viên (HSSV)...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  Bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng năm 2018 Được phép của Bộ...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông...
LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017) Chiều thứ Sáu, ngày 17/11/2017, tại...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017         Trường Cao...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 –...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh và chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) Chứng...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2013-2017 Sáng thứ Bảy, ngày 26/10/2013, tại Hội...
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VII,...
KỶ NIỆM 107 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1977 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG Chiều thứ Năm, ngày...
ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017 –...
LỄ KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2016) Chiều thứ Sáu, ngày 18/11/2016, tại...
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội...
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, KHÓA HỌC...
ĐỘI TUYỂN DỰ THI CỦA TRƯỜNG ĐẠT GIẢI NHÌ TẠI HỘI THI NẤU ĂN DO CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ...
KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Chiều thứ Năm, ngày 20/10/2016, tại...
LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  Sáng thứ Bảy, ngày 16/11/2013, tại Hội trường Cơ sở...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem và tải file)   Chương trình đào tạo...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG TUYỂN SINH NĂM 2016  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà Nội liên...
ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG (được Bộ Giáo dục...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 20/12/2015...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 13/12/2015...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG >> Xem thông báo...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...

TUYỂN SINH CHÍNH QUY

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh đại học năm 2016
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng tuyển sinh đào tạo đại...
Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN HÓA - THỂ THAO

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỌC SINH, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ chính quy, kỳ thi ngày 18 và 19/6/2015
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY, KỲ THI NGÀY 18 VÀ 19/6/2015, ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA HỌC 2012-2015 VÀ HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA HỌC...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN BẢN PHÁP QUY

Quy chế đào tạo hệ chính quy
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin chuyển trường; >> Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học; >> Đơn xin...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu