• Đăng ký

   UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 02/QyĐ-CĐCĐHP-ĐT                             Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2014

QUY ĐỊNH

Về việc thi cải thiện điểm đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định việc học lại, thi lại các học phần trong chương trình đào tạo nhằm mục đích cải thiện điểm trung bình chung học tập, xếp loại tốt nghiệp.

2. Quy định này áp dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) các khoá đào tạo hệ chính quy ở trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng thực hiện theo hình thức niên chế kết hợp với học phần. Quy định này không áp dụng đối với HSSV mãn khóa chưa tốt nghiệp.

Điều 2. Mục đích áp dụng

Quy định thi cải thiện điểm nhằm mục đích tạo điều kiện cho HSSV phấn đấu, rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện cho những HSSV cơ nhỡ, kém may mắn ở kỳ thi chính có cơ hội được học lại, thi lại và được đánh giá lại kết quả học tập.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Thi cải thiện điểm được hiểu là thi để nhằm đạt được điểm cao hơn điểm đã tích lũy. Đối với các học phần đã tích lũy, có điểm học phần ở lần thi thứ nhất (lần 1) đạt từ 5 trở lên, HSSV được đăng ký thi lại để cải thiện điểm thi hết học phần lần 1 hoặc các điểm đánh giá bộ phận lần 1. Kết quả thi cải thiện điểm sẽ được lấy làm kết quả chính thức, nếu đạt điểm học phần cao hơn điểm học phần ở lần thi thứ nhất. Trường hợp điểm học phần ở lần thi cải thiện điểm không cao hơn điểm học phần ở lần thi thứ nhất thì điểm học phần ở lần thi thứ nhất sẽ được giữ nguyên và là kết quả công nhận chính thức sau thi cải thiện điểm.

2. Trong một khóa học, sinh viên cao đẳng được thi cải thiện điểm tối đa không quá 10 học phần; học sinh trung cấp chuyên nghiệp được thi cải thiện điểm tối đa không quá 7 học phần (chỉ tính các học phần có thi cải thiện điểm và được thay đổi kết quả).

3. HSSV không được phép đăng ký thi lại để cải thiện điểm đối với các học phần đã tích lũy, có điểm học phần ở lần thi thứ nhất (lần 1) đạt điểm dưới 5 (do đã hết quyền thi lại theo quy chế).

4. Không tổ chức thi cải thiện điểm đối với các học phần sau: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-An ninh trình độ cao đẳng; học phần thực tập môn học và thực tập tốt nghiệp.

5. Việc thi cải thiện điểm đối với các điểm đánh giá bộ phận (thi lại các bài thi giữa học phần) được thực hiện theo quy định như đối với thi hết học phần, trừ việc ra đề thi và chấm thi được thực hiện theo quy chế đào tạo (giảng viên môn học trực tiếp ra đề thi và chấm thi).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Lệ phí thi cải thiện điểm là 70.000 đồng/học phần (trường hợp thi lại bài thi kết thúc học phần) và 40.000 đồng/học phần (trường hợp thi lại các bài thi giữa học phần). Nếu học phần thi cải thiện điểm là học phần thực hành, thực tập thì HSSV dự thi phải tự túc kinh phí đảm bảo vật tư thực hành, thực tập phục vụ thi học phần theo dự trù được Nhà trường phê duyệt.

2. Đối với HSSV có nguyện vọng được ôn tập, phụ đạo trước khi thi cải thiện điểm: Lệ phí ôn tập, phụ đạo là 100.000 đồng/học phần/HSSV; thời lượng ôn tập, phụ đạo không quá 15 tiết/học phần.

3. Việc thanh toán công tác ôn tập, phụ đạo và làm thi (bao gồm cả làm thi đối với các bài thi giữa học phần) được thực hiện theo các quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường (quy thành giờ chuẩn, cộng vào khối lượng công tác và quyết toán cuối năm học).

4. Quy trình thực hiện: HSSV có nguyện vọng thi cải thiện điểm nộp đơn theo mẫu và lệ phí tại Phòng Tài chính-Kế toán (TCKT); sau khi ký nhận lệ phí vào Đơn, Phòng TCKT sao Đơn thành 2 bản, đóng dấu treo rồi trả 1 bản cho HSSV làm biên nhận, chuyển bản còn lại cho Phòng Đào tạo (ĐT) để thẩm định, lập kế hoạch ôn tập và làm danh sách dự thi. Trường hợp HSSV đăng ký nhưng không đủ điều kiện để được thi thì được hoàn lại lệ phí đã nộp (Phòng ĐT lập danh sách cho các trường hợp này, chuyển Phòng TCKT để hoàn lại lệ phí). Không hoàn lại lệ phí ôn tập, phụ đạo đối với HSSV đăng ký nhưng không tham dự hoặc tham dự không đầy đủ các buổi ôn tập, phụ đạo.

5. Căn cứ số lượng học phần, trình độ và số lượng HSSV đăng ký dự thi, Phòng Đào tạo lập lịch ôn tập, lịch thi cải thiện điểm đối với từng học phần và từng đợt thi, trình Ban Giám hiệu phê duyệt để công bố và triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo Ban Giám hiệu kịp thời để xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT HP (để báo cáo);

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                     

- Lưu: VT, ĐT.

                                                                                                         TS. Đồng Tố Thanh


   UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THI CẢI THIỆN ĐIỂM

 (thực hiện theo Quy định số 02/QyĐ-CĐCĐHP-ĐT ngày 10/01/2014
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng
)

 
   

 

Họ và tên HSSV:                                                                       Giới:                  

Mã số HSSV:                                                                     Lớp:                          

Ngành học:                                                                         Khóa: 20___–201__

Trình độ:                                      Hệ đào tạo [chính quy, VLVH]:

Số học phần đã thi cải thiện điểm và được thay đổi kết quả tính từ đầu khóa học:

Xin đăng ký thi cải thiện điểm các học phần sau:

TT

Mã học phần

Tên học phần

Điểm học phần

Xin thi cải thiện điểm (điền dấu “X” vào ô lựa chọn)

Lệ phí/Ghi chú

học lần 1

học lại

điểm đánh giá bộ phận

điểm thi kết thúc học phần

đăng ký phụ đạo(có/không)

1

               

2

               

3

               

4

               

5

               

6

               

7

               

8

               

9

               

10

               

Em xin cam kết thông tin kê khai ở trên là đúng sự thật.

Cán bộ thu lệ phí                          Cán bộ nhận đơn           Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2014

   (Phòng TCKT)                            (Phòng Đào tạo)                             HSSV làm đơn

[ký, ghi rõ họ, tên, tổng số                           [ký, ghi rõ họ, tên, ngày nhận đơn]                                    [ký, ghi rõ họ, tên]

    tiền lệ phí và ngày thu]

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E - LEARNING)  Trường Đại học Mở...
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà...
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019 >> Xem/ Tải file pdf (nhấn chuột). >> Xem/ Tải file word...
QUY ĐỊNH Về việc xét miễn, giảm học phí từ năm học 2017-2018 đối với học sinh, sinh viên (HSSV)...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  Bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng năm 2018 Được phép của Bộ...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông...
LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017) Chiều thứ Sáu, ngày 17/11/2017, tại...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017         Trường Cao...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 –...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh và chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) Chứng...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2013-2017 Sáng thứ Bảy, ngày 26/10/2013, tại Hội...
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG LẦN THỨ VII,...
KỶ NIỆM 107 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1977 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG Chiều thứ Năm, ngày...
ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017 –...
LỄ KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2016) Chiều thứ Sáu, ngày 18/11/2016, tại...
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội...
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, KHÓA HỌC...
ĐỘI TUYỂN DỰ THI CỦA TRƯỜNG ĐẠT GIẢI NHÌ TẠI HỘI THI NẤU ĂN DO CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ...
KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Chiều thứ Năm, ngày 20/10/2016, tại...
LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  Sáng thứ Bảy, ngày 16/11/2013, tại Hội trường Cơ sở...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem và tải file)   Chương trình đào tạo...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG TUYỂN SINH NĂM 2016  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)  Viện Đại học Mở Hà Nội liên...
ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG (được Bộ Giáo dục...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B, C VÀ TIN HỌC ỨNG...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C và Tin học trình độ A, B (cấp,...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 20/12/2015...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày 13/12/2015...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG >> Xem thông báo...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA VỀ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG, Kỳ thi ngày...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...
THÔNG BÁO  Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh: Bậc 1, 2 và 3 (Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt...

TUYỂN SINH CHÍNH QUY

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh đại học năm 2016
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018   ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ VỪA LÀM, VỪA HỌC Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng tuyển sinh đào tạo đại...
Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019         Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Công ty Y-TEC VIỆT NAM thông báo tuyển dụng (hạn nhận hồ sơ đến ngày 03/5/2014)
CÔNG TY TNHH Y-TEC VIETNAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (hạn nộp hồ sơ đến ngày 03/5/2014) >> XEM/TẢI thông tin chi tiết (nhấn chuột vào tên tài liệu để xem hoặc tải về): 1. Thông báo tuyển dụng; 2....
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN HÓA - THỂ THAO

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

HỌC SINH, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ chính quy, kỳ thi ngày 18 và 19/6/2015
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY, KỲ THI NGÀY 18 VÀ 19/6/2015, ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA HỌC 2012-2015 VÀ HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA HỌC...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

VĂN BẢN PHÁP QUY

Quy chế đào tạo hệ chính quy
QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY (nhấn chuột để xem/tải file) 1. Mẫu đơn dùng chung >> Đơn xin chuyển trường; >> Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học; >> Đơn xin...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu