• Đăng ký

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

        UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số: 399/TB-CĐCĐHP-TCHC                         Hải Phòng, ngày 25 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014

Căn cứ Công văn số 1926/SNV-CCVC ngày 31/7/2014 của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng về việc thông báo kết quả thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng (CĐCĐ HP) thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN

1. Nhu cầu tuyển dụng: 30 người (gồm 6 nhân viên hành chính và 24 giảng viên).

2. Yêu cầu chung đối với ứng viên

a) Độ tuổi: Dưới 45 tuổi đối với nam giới; dưới 40 tuổi đối với nữ giới;

b) Có lý lịch rõ ràng; không đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án, bị kỷ luật, cải tạo hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

d) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên; chứng chỉ Tin học trình độ A trở lên;

đ) Ứng viên vị trí giảng viên phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, tập trung dài hạn (ứng viên tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học, cao đẳng).

3. Yêu cầu cụ thể đối với ứng viên của từng vị trí việc làm 

TT

Vị trí việc làm

Số lượng

Phòng, khoa

Yêu cầu đối với ứng viên

về chuyên môn, nghiệp vụ

yêu cầu khác

 

Tổng cộng

30

     

I

Nhân viên hành chính

6

     

1

Kế toán

1

Phòng Tài chính-Kế toán

Đại học trở lên ngành Kế toán

Có chứng chỉ Kế toán trưởng còn hiệu lực

2

Chuyên viên Khảo thí

2

Phòng Khoa học và Khảo thí

01 Đại học trở lên ngành Kế toán;

 

01 Đại học trở lên ngành Công nghệ hóa học, Hóa dầu.

Đại học hệ chính quy, tập trung dài hạn; có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy cao đẳng, đại học

3

Chuyên viên Tuyển sinh

1

Trung tâm Phát triển đào tạo

Đại học trở lên các ngành Kinh tế nông nghiệp; Kỹ thuật nông nghiệp

Đại học hệ chính quy, tập trung dài hạn; có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy cao đẳng, đại học

4

Chuyên viên Hồ sơ học sinh, sinh viên

1

Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Đại học trở lên ngành Quản trị kinh doanh

 

5

Chuyên viên Công tác pháp chế

1

Phòng Thanh tra và Pháp chế

Đại học trở lên ngành Luật

Đại học hệ chính quy, tập trung dài hạn; có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy cao đẳng, đại học

II

Giảng viên

24

     

1

Giảng viên Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

Khoa Lý luận chính trị

Đại học trở lên các ngành Lịch sử Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

2

Giảng viên Thuỷ lực và Khí nén công nghiệp

1

Khoa Công nghệ

Đại học trở lên các ngành Cơ khí; Cơ khí động lực

 

3

Giảng viên Công nghệ chế tạo máy

1

Khoa Công nghệ

Đại học trở lên các ngành Cơ khí; Cơ khí chế tạo máy

 

4

Giảng viên Hướng dẫn thực hành CAD-CAM/CNC

1

Khoa Công nghệ

Đại học trở lên ngành Khai thác máy tàu biển

 

5

Giảng viên Hướng dẫn thực hành Kỹ thuật điện, điện tử

2

Khoa Công nghệ

Đại học trở lên các ngành Kỹ thuật điện, điện tử; Điện tử viễn thông

 

6

Giảng viên Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

1

Khoa Công nghệ

Đại học trở lên các ngành Công nghệ thông tin; Tin học

 

7

Giảng viên Kỹ thuật lập trình và Công nghệ phần mềm

1

Khoa Công nghệ

Đại học trở lên các ngành Công nghệ thông tin; Tin học

 

8

Giảng viên Phần mềm mã nguồn mở

1

Khoa Công nghệ

Đại học trở lên các ngành Công nghệ thông tin; Tin học

 

9

Giảng viên Hướng dẫn thực hành Mạng máy tính và truyền thông

1

Khoa Công nghệ

Đại học trở lên các ngành Mạng máy tính; Quản trị mạng máy tính

 

10

Giảng viên Kiểm toán

1

Khoa Kế toán-Tài chính

Đại học trở lên các ngành Kiểm toán, Kế toán-Kiểm toán

 

11

Giảng viên Nghiệp vụ ngân hàng

1

Khoa Kế toán-Tài chính

Đại học trở lên các ngành Ngân hàng, Tài chính-Ngân hàng

 

12

Giảng viên Kinh tế

1

Khoa Kế toán-Tài chính

Đại học trở lên các ngành Kinh tế

 

13

Giảng viên Quản trị dịch vụ du lịch, lữ hành

3

Khoa Quản trị và Du lịch

Thạc sĩ trở lên các ngành Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch, lữ hành

 

14

Giảng viên Du lịch, lữ hành

1

Khoa Quản trị và Du lịch

Thạc sĩ trở lên các ngành Du lịch, Lữ hành

 

15

Giảng viên Khoa học cây trồng

2

Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đại học trở lên các ngành Khoa học cây trồng, Trồng trọt, Nông học

 

16

Giảng viên Thủy lợi

3

Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đại học trở lên các ngành Thủy lợi; Thủy công; Thủy nông; Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước; Kỹ thuật cấp thoát nước và môi trường

 

17

Giảng viên Tiếng Anh

2

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Đại học trở lên các ngành Tiếng Anh hoặc Sư phạm Tiếng Anh

 

 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hình thức tuyển: Xét tuyển theo quy định tại các điều 11, 12 và 13 của Mục 3, Chương II Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

2. Nội dung xét tuyển

a) Xét kết quả học tập ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, đánh giá theo 2 tiêu chí là “Điểm học tập” và “Điểm tốt nghiệp” của người dự tuyển. Cụ thể như sau:

- “Điểm học tập” (ký hiệu là DiemHT) được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy, tính hệ số 1. “Điểm học tập” được tính bao gồm cả điểm của các môn học giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng – an ninh. Đối với các trường hợp được đào tạo đại học theo hình thức hai giai đoạn, đại học văn bằng 2 và liên thông, cách tính “Điểm học tập” như sau:

+ Trường hợp được đào tạo đại học theo hình thức hai giai đoạn, “Điểm học tập” được tính bao gồm điểm trong các giai đoạn đại học đại cương và đại học chuyên ngành;

+ Trường hợp sử dụng bằng đại học văn bằng 2 để dự tuyển, “Điểm học tập” được tính bao gồm cả điểm của các môn học, học phần được bảo lưu, sử dụng kết quả học tập của bằng đại học thứ nhất;

+ Trường hợp sử dụng bằng đại học hệ liên thông từ trung cấp hoặc cao đẳng để dự tuyển, “Điểm học tập” được tính bao gồm điểm trong quá trình học trung cấp hoặc cao đẳng và điểm trong quá trình học đại học hệ liên thông.

- “Điểm tốt nghiệp” (ký hiệu là DiemTN) được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy, tính hệ số 1; trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy, tính hệ số 2.

b) Kiểm tra, sát hạch:

- Đối với các vị trí việc làm nhân viên hành chính: Kiểm tra, sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển thông qua phỏng vấn; thời gian phỏng vấn là 30 phút, gồm 10 phút chuẩn bị sau khi bốc thăm câu hỏi và 20 phút hỏi – trả lời.

- Đối với các vị trí việc làm giảng viên: Kiểm tra, sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển thông qua việc thực hành 1 tiết giảng lý thuyết hoặc thực hành; thời gian thực hành tiết giảng là 50 phút, gồm 5 phút giới thiệu về vị trí của môn học/học phần, vị trí của bài giảng trong môn học/học phần và 45 phút thực hiện bài giảng; người dự tuyển chuẩn bị trước giáo án, bài giảng cho 3 tiết giảng khác nhau tự chọn trong 1 môn học/học phần do Hội đồng Tuyển dụng chỉ định đối với từng vị trí việc làm dự tuyển; người dự tuyển bốc thăm ngẫu nhiên 1 tiết giảng bất kỳ trong số 3 tiết giảng đã chuẩn bị để thực hiện; tiết giảng có thể có hoặc không có sinh viên giả định; nếu có nhu cầu sử dụng máy chiếu, người dự tuyển có thể đăng ký trước với Hội đồng Tuyển dụng; giáo án, bài giảng được chuẩn bị theo mẫu do Hội đồng Tuyển dụng quy định (người dự tuyển tự in, sao trước giáo án, bài giảng thành 5 bộ gửi Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính của Trường trước ngày 02/11/2014).

- Điểm phỏng vấn hoặc thực hành (ký hiệu là DiemPV/TH) được tính theo thang điểm 100, làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy và tính hệ số 2.

3. Cách tính điểm

Kết quả xét tuyển (ký hiệu là DiemXT) được tính theo Khoản 5 Điều 12, Mục 3, Chương II Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

DiemXT = DiemHT + DiemTN + 2 x DiemPV/TH

4. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm kiểm tra, sát hạch cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm kiểm tra, sát hạch bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP như sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

- Thương binh;

- Người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh;

- Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người dân tộc ít người;

- Đội viên thanh niên xung phong;

- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Người dự tuyển là nữ.

c) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại mục b ở trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

d) Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

5. Lịch trình xét tuyển (các thông báo triệu tập trong Lịch trình ở mục này và trên trang thông tin điện tử của Nhà trường có giá trị thay cho Giấy mời, Giấy triệu đối với người dự tuyển) 

TT

Thời gian

Nội dung/địa điểm/ghi chú

1

26/8/2014

Đăng Thông tin tuyển dụng trên Báo Hải Phòng

2

Từ 26/8/2014
đến hết ngày 30/9/2014

a) Thông báo tuyển dụng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường và được niêm yết công khai tại 2 cơ sở của Trường;

b) Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển trong giờ hành chính tại Phòng Tổ chức – Hành chính Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng (địa chỉ: Số 264 Trần Nhân Tông, quận Kiến An, Hải Phòng), gặp ông Trần Tăng Phấn, Trưởng phòng (điện thoại: 031 3735 127).

3

8h00 ngày 01/10/2014

Họp Hội đồng Tuyển dụng (Phiên 01) tại Cơ sở 1

4

10/10/2014

Thông báo trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại 2 cơ sở của Trường Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển.

5

8h00 ngày 14/10/2014

Người đủ điều kiện dự tuyển phải có mặt tại Cơ sở 1 của Trường để:

a) Nhận thông báo nội dung phỏng vấn, đề cương chi tiết môn học/học phần phải thực hành tiết giảng; hướng dẫn ôn tập, làm hồ sơ bài giảng; thời gian, địa điểm phỏng vấn hoặc thực hành;

b) Bốc thăm thứ tự vào phỏng vấn hoặc thực hành.

6

Từ 8h00 các ngày 04 và 05/11/2014

Tiến hành kiểm tra, sát hạch bằng phỏng vấn đối với các ứng viên vị trí việc làm nhân viên hành chính tại địa chỉ số 264 Trần Nhân Tông, quận Kiến An, Hải Phòng.

7

Từ 8h00 ngày 06/11/2014 đến hết ngày 14/11/2014

Tiến hành kiểm tra, sát hạch thông qua việc chấm điểm thực hành 1 tiết giảng của các ứng viên vị trí việc làm giảng viên tại địa chỉ số 264 Trần Nhân Tông, quận Kiến An, Hải Phòng.

8

Từ 17/11/2014
đến 19/11/2014

Tổng hợp kết quả và xét tuyển

9

14h00 ngày 19/11/2014

Họp Hội đồng Tuyển dụng (Phiên 02) tại Cơ sở 1

10

21/11/2014

Thông báo kết quả xét tuyển trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại 2 cơ sở của Trường

11

Từ 21/11/2014
đến 05/12/2014

Nhận đơn phúc khảo tại Phòng Tổ chức – Hành chính của Trường

12

Từ ngày 08 đến 12/12/2014

Tổ chức chấm phúc khảo

13

Từ ngày 15 đến 19/12/2014

Dự kiến danh sách người trúng tuyển, báo cáo Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng

14

Gửi Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có văn bản phê duyệt kết quả tuyển dụng của Sở Nội vụ thành phố.

15

Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc với Nhà trường.

16

a) Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng làm việc được ký kết, người trúng tuyển phải đến Trường nhận việc, trừ trường hợp hợp đồng làm việc quy định thời hạn khác. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi về Trường.

b) Trường hợp người trúng tuyển không đến ký hợp đồng làm việc trong thời hạn quy định tại Mục 15 ở trên hoặc đến nhận việc sau thời hạn quy định tại Khoản a) Mục này thì Hiệu trưởng nhà trường hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc chấm dứt hợp đồng đã ký kết.

 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (không hoàn trả khi không trúng tuyển hoặc không đủ điều kiện dự tuyển)

Ứng viên nộp 01 (Một) bộ hồ sơ (để trong túi bìa cứng, sắp xếp theo thứ tự liệt kê dưới đây) gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo file mẫu do Trường phát hành): Ứng viên tải file DonDangKyDuTuyenVienChuc_(FormMau_CDCDHP) về, đánh máy và in ra 02 bản, ký, ghi rõ họ, tên, đồng thời gửi file mẫu đơn đã điền dữ liệu vào email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; sau khi nộp hồ sơ cho Trường, ứng viên sẽ được nhận lại 01 bản Đơn đăng ký dự tuyển viên chức để dùng làm “giấy biên nhận hồ sơ” (có chữ ký của người nhận đơn, ngày nhận đơn);

>>  nhấn vào đây để tải file mẫu đơn đăng ký dự tuyển

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4x6 và xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (xác nhận trên Sơ yếu lý lịch phải chưa quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

3. Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân (ngày cấp Chứng minh thư nhân dân chưa quá 10 năm tính đến ngày nộp hồ sơ);

4. Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh;

5. Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu;

6. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế cấp quận, huyện hoặc tương đương trở lên cấp (ngày cấp chưa quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

7. Bản sao công chứng giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ;

8. Hai phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại cần liên hệ; Hai ảnh cỡ 4x6;

9. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Yêu cầu:

a) Trường hợp được đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ, ứng viên phải xin xác nhận bảng điểm quy đổi sang thang điểm 10 của cơ sở đào tạo nơi đã học và tốt nghiệp;

b) Trường hợp được đào tạo đại học theo hình thức hai giai đoạn, ứng viên phải nộp đầy đủ bảng điểm của các giai đoạn đại học đại cương và đại học chuyên ngành;

c) Trường hợp sử dụng bằng đại học văn bằng 2 để dự tuyển, ứng viên nộp đầy đủ văn bằng, bảng điểm của cả 2 bằng đại học và phải xin xác nhận của cơ sở đào tạo về chương trình đào tạo đại học văn bằng 2 (để xác định danh mục các môn học, học phần được bảo lưu, sử dụng kết quả học tập của bằng đại học thứ nhất);

d) Trường hợp sử dụng bằng đại học hệ liên thông từ trung cấp hoặc cao đẳng để dự tuyển, ứng viên phải nộp đầy đủ cả bằng tốt nghiệp, bảng điểm trung cấp hoặc cao đẳng và bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học;

đ) Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

10. File trích ngang đăng ký dự tuyển kết quả học tập tự tính: Ứng viên tải file KetQuaHocTapDuTuyen_CDCDHP_NguyenVanABC từ trang thông tin điện tử của Trường, nhập dữ liệu và gửi file đã nhập đầy đủ dữ liệu vào địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Dữ liệu cần nhập bao gồm: thông tin trích ngang đăng ký dự tuyển của bản thân và các bảng điểm để tự tính kết quả học tập dự tuyển.

>> nhấn vào đây để tải file nhập dữ liệu kết quả học tập tự tính

Ghi chú:

- Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm; ứng viên đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong đợt xét tuyển này sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển;

- Sau ngày 30/9/2014, ứng viên không được thay đổi vị trí việc làm dự tuyển;

- Ứng viên sẽ bị xóa tên trongdanh sách dự tuyển nếu Hồ sơ đăng ký dự tuyển không đủ các văn bản, giấy tờ quy định (trừ các mục 7 và 8) hoặc có các văn bản, giấy tờ không hợp lệ, không đúng quy định;

- Kết quả xét tuyển và kết quả tuyển dụng đối với ứng viên sẽ bị hủy bỏ nếu Hồ sơ đăng ký dự tuyển của ứng viên có sử dụng các văn bản, giấy tờ bất hợp pháp, khai man hoặc giả mạo;

- Không nhận hồ sơ của ứng viên đang là công chức, viên chức trong biên chế của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Đối với các vị trí việc làm giảng viên số 13 và 14 ở trên, kết quả học tập để xét tuyển được tính theo bằng thạc sĩ; đối với các vị trí việc làm khác, kết quả học tập để xét tuyển được tính theo bằng đại học.

IV. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN: 260.000 đồng/hồ sơ dự tuyển (không hoàn trả khi không trúng tuyển hoặc không đủ điều kiện dự tuyển).

 

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

- Sở Nội vụ; Sở GD&ĐT (để báo cáo); 

- BGH;  

- Các đơn vị trực thuộc; website trường 

- Toàn thể viên chức (qua email công vụ nội bộ);                                                  (Đã ký) 

- Lưu: VT, TCHC. 

                                                                                                               TS. Đồng Tố Thanh

 

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu