• Kiến An, Hải Phòng
  • 24/07/2021
2020/04/17 8:18:10 AM

Hits: 89832

THÔNG BÁO SỐ 04

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020

———————————

I. Về kế hoạch học tập đối với học viên (HV), học sinh, sinh viên (HSSV)

HV, HSSV toàn trường tiếp tục nghỉ học để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho đến khi có thông báo đi học trở lại (thông báo được cập nhật trên website của Nhà trường: hpcc.edu.vn).

II. Về tiếp công dân, HV, HSSV từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020

Việc tiếp công dân, HV, HSSV và việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính đối với công dân, HV, HSSV: Thực hiện theo Thông báo số 114/TB-CĐCĐHP-TCHC ngày 31/3/2020 của Nhà trường.

III. Về kế hoạch làm việc của cán bộ, nhà giáo, người lao động (sau đây viết tắt là “CBNG”) từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020

1. CBNG làm việc theo vị trí việc làm được phân công như sau:

– Ban Giám hiệu: 01 người trực, làm việc tại Trường, còn lại làm việc tại nhà;

– Phòng Tổ chức-Hành chính: Bố trí 02 người trực, làm việc tại Trường, còn lại làm việc tại nhà;

– Tổ Bảo vệ, coi xe và vệ sinh tại 2 cơ sở của Trường: Làm việc bình thường theo lịch và vị trí việc làm được phân công;

– Các phòng, khoa, trung tâm còn lại: Bố trí đảm bảo mỗi phòng, khoa, trung tâm có 01 người trực, làm việc tại Trường, còn lại làm việc tại nhà.

2. Trong giờ làm việc, CBNG được bố trí làm việc tại nhà cần đảm bảo duy trì liên lạc thông suốt với Nhà trường và Trưởng đơn vị qua điện thoại và/hoặc email công vụ cá nhân, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được Nhà trường phân công, huy động.

3. Phòng Đào tạo phối hợp với các phòng, khoa liên quan tổ chức nghiên cứu Công văn số 1301/LĐTBXH-TCGDNN ngày 14/4/2020 của Bộ LĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực tuyến và Công văn số 790/TCGDNN-ĐTCQ ngày 14/4/2020 của Tổng cục GDNN về việc hướng dẫn đăng ký đào tạo trực tuyến môn học chung Tin học, Ngoại ngữ và tham khảo bài giảng điện tử; đề xuất với Ban Giáo hiệu về việc triển khai thực hiện các Công văn này trong điều kiện của Trường (trình Ban Giám hiệu trước ngày 22/4/2020);

4. Các khoa tổ chức cho CBNG làm việc từ xa trực tuyến hoặc qua email tiếp tục tiến hành rà soát chương trình mô-đun Thực tập tốt nghiệp đối với các ngành học và trình độ đào tạo theo Thông báo số 105/TB-CĐCĐHP-TCHC ngày 24/3/2020 của Nhà trường về Kết quả công tác Quý I năm 2020 và kế hoạch công tác Quý II năm 2020; tổ chức xây dựng, thẩm định bài giảng trực tuyến (nếu có) theo các Công văn số 1301/LĐTBXH-TCGDNN và 790/TCGDNN-ĐTCQ nêu trên.

IV. Về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Nhà trường yêu cầu tất cả CBNG, HV, HSSV:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện;

2. Đeo khẩu trang ở các nơi công cộng có tập trung đông người (trong và ngoài Trường); giữ khoảng cách tối thiểu 2 m với người xung quanh khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, nhà trường, bệnh viện và nơi công cộng; rửa tay khử khuẩn với nước sạch và xà phòng theo quy trình được hướng dẫn tại Công văn số 525/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế;

3. Ngoài ra:

– Đối với CBNG: Thực hiện nội dung nêu tại các Điểm 2.3 và 2.4 Khoản 2 Mục II của Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế.

– Đối với HV, HSSV: Thực hiện các nội dung nêu tại Mục I và Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II của Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế.

V. Tổ chức thực hiện

1. Trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt Chương trình công tác này đến toàn thể CBNG để triển khai thực hiện.

2. Phòng Đào tạo phối hợp với Phòng CTHSSV thông báo đến giáo viên và các lớp HV, HSSV về kế hoạch học tập theo Chương trình công tác này.

3. Trưởng các đơn vị tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phố biến cho CBNG trong đơn vị nội dung các Hướng dẫn số 02 và 03 của Ban Chỉ đạo thành phố Hải Phòng về phòng, chống dịch bệnh do vi-rút COVID-19 gây ra, để CBNG biết cách chủ động giám sát, phòng, chống dịch bệnh do vi-rút COVID-19 gây ra cho bản thân, gia đình và cộng đồng cũng như đồng nghiệp và người học ở Trường, đồng thời biết cách xác định các trường hợp về dịch bệnh tại đơn vị.

4. Phòng TCHC bố trí vật tư, phương tiện và chỉ đạo Tổ Bảo vệ:

– Hạn chế người không có phận sự, nhiệm vụ vào khuôn viên Nhà trường;

– Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác tại Cơ sở 1 thực hiện việc rửa tay, khử trùng tại Phòng Bảo vệ, trước khi vào Trường;

– Không làm việc với người đến Trường không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

5. Đồng chí Phạm Thị Minh Nguyệt, Tổ trưởng Tổ Y tế, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 theo Chương trình công tác này của Nhà trường.

6. Trong quá trình thực hiện Chương trình công tác này, nếu có vướng mắc, cần báo cáo Ban Giám hiệu kịp thời để xem xét, giải quyết.

Ghi chú:

– Các Công văn số 914/BYT-MTCông văn số 525/BYT-MT của Bộ Y tế; các Hướng dẫn số 02 và 03 của Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh do vi-rút COVID-19 gây ra đã được gửi qua email đến toàn thể CBVC và có thể tải về từ website nhà trường;

– Các Công văn số 1301/LĐTBXH-TCGDNN và 790/TCGDNN-ĐTCQ được gửi qua email đến toàn thể CBVC hoặc có thể tải về từ website của Tổng cục GDNN./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *